a
Steinsholt-Kvelde Renseanlegg

Oppdragsgiver
Larvik kommune

Prosjektet
Geoteknisk prosjektering

Våre tjenester og leveranser
Geoteknisk detaljprosjektering og grunnundersøkelser for ca. 17 km ledningsanlegg fra Steinholt-Kvelde i Larvik kommune. Geotekniske tiltak er definert både tiltaksklasse 2 og 3.

Det er foreløpig utført ca. 120 borpunkter over strekningen, der Terraplan har stått for planlegging, koordinering, oppføling og rapportering av resultater. Grunnundersøkelsene er utført i flere omganger. Vår faste feltoperatør Geogrunn AS har stått for utførelse.

Terraplan utfører geoteknisk detaljprosjektering for hele prosjektet. Deriblant har vi detaljprosjektert en ca. 8 meter høy veifylling som skal anlegges over myr og kvikkleire, der ulike alternativer er vurdert og kalksementstabilisering er vurdert som nødvendig. Vi har beskrevet geotekniske tiltak for graving av åpne VA-traseer, innspill og tiltak tilknyttet borede VA-traseer, prosjektert spuntkasser for dype kummer. Vi har videre utredet eksisterende og nye kvikkleirefaresoner for dette K3-tiltak i hele prosjektområdet iht. NVE veileder 1/2019. Vi har hatt dialog og avklaringer med uavhengig kontrollerende foretak i tilknytning til generell prosjektering og områdestabilitetsvurderingene.

Steinholt – Kvelde Renseanlegg, Larvik