a

Geoteknisk rådgivning

Terraplan AS er involvert i alle faser innen geoteknikk, fra skisse, forprosjekt, tidligfase og detaljprosjektering til oppfølging av geotekniske arbeider i byggeperiode. Dette innebærer også prosjektering ved detaljregulering og i byggeplanfasen.

Terraplan leverer geoteknisk prosjektering til alle type utbyggingsprosjekter og vanskelighetsgrader, og har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3.

Vi tilbyr geoteknisk prosjektering ved planlegging av veibygging, fundamentering av bygg og andre konstruksjoner samt beregning og analyse av stabilitet i skråninger. Vi beregner også bæreevne, setninger og deformasjon av byggverk.

Terraplan AS tilbyr komplette og konkurransedyktige rådgivningspakker for alt fra enkle og oversiktlige småoppdrag til store utgravinger med utfordrende grunnforhold.

Vi utfører prosjektering av byggegroper og spunt-/støttekonstruksjoner, vurderer stabilitet av skråninger, utgravinger og fyllinger, og beregner fundamenteringskonstruksjoner og peleløsninger. 

Terraplan tilbyr komplett geoteknisk prosjektering og andre ytelser, slik som:

  • Bestilling og gjennomføring av grunnundersøkelser
  • Tolkning og fastsettelse av geotekniske parametere for ulike geotekniske analyser og beregninger
  • Utredning av fare for skred etter NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» og 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred»
  • Utarbeidelse av geotekniske fagrapporter med tilhørende arbeidstegninger
  • Utarbeidelse av geoteknisk anbudsbeskrivelse
  • Bistand ved tomtekjøp (due diligence)
Geoteknisk rådgivning
Geoteknisk rådgivning