Våre ansatte

Rezhin Rauf — Daglig leder /Senior geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 451 19 565

Rezhin Rauf arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering i 10 år, og har gjennomført en rekke større og mindre, samferdsel og byggeprosjekter. Han har bred erfaring innen grunnundersøkelser, geotekniske beregninger, prosjektering, prosjekteringskontroll, oppfølging av anleggsarbeider. Rezhin har spesielt tung kompetanse innenfor dype utgravinger i leire og stabilitetsberegninger.

Knut Ørnholdt Espedal — Senior geotekniker Sivilingeniør
Tlf: + 47 482 30 060

Knut Espedal har omfattende og bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra planlegging, prosjektering og byggeledelse innen fagfeltet geoteknikk og anleggsteknikk. Han har arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering siden 1973, og har spesielt tung kompetanse innenfor sikring av dype byggegroper (stagforankringer i løsmasser og fjell, spuntkonstruksjoner) og fundamentering (pele- og pilarfundamentering).

Steinar Sæland — Fagsjef miljøgeologi Cand. agric., Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Tlf: + 47 908 33 840

Steinar Sæland er Terraplans fagansvarlige på rådgivningsområdet miljøgeologi. Han har arbeidet med forurenset grunn i 30 år, og arbeidet mye som prosjektleder for store, tverrfaglige oppdrag med miljøforbedrende tiltak som formål. Han har god myndig¬hetskontakt og kjennskap til miljøforvaltningen, og blir benyttet som sakkyndig på grunnforurensning innen miljø¬rett i tviste- og erstatningssaker

Ásgrímur G. Björnsson — Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør
Tlf: + 47 450 19 509

Ásgrímur har arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering i 9 år. Han har bred erfaring innen grunnundersøkelser og geotekniske beregninger, med spesielt tung kompetanse innenfor dype utgravinger i leire, stabilitetsberegninger og tolkning av geotekniske parametere.

Daniel Lennartsson — Senior Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør

Daniel har solid erfaring med geoteknisk rådgivning og detaljprosjektering, med spesielt fokus innen samferdsel og veiprosjekter.

God erfaring med geoteknisk prosjektering innenfor kvikkleiresoner, med stabilitetsvurderinger og sikringsarbeid av blant annet spunt i meget bløte masser

Olav Jansen — Bygningsingeniør B. Sc. Bygg – konstruksjonsteknikk
Tlf: + 47 959 17 837

Olav Jansen har bred erfaring fra byggebransjen. Han arbeider i grensesnittet bygg- og geoteknikk, med blant annet modellering og arbeidstegninger. Olav arbeider også mye som prosjektleder.

Anniken Wall — Geotekniker M.Sc. Geologi – Miljø- og geoteknologi
Tlf: + 47 994 10 464

Anniken arbeider mest med geoteknikk, men jobber også med ingeniørgeologi. Hun har grunnleggende ferdigheter innen spuntprosjektering og fundamenteringsløsninger. Hun har god kjennskap til verktøy som GeoSuite og Plaxis. Som ingeniørgeolog har Anniken erfaring fra stabilitetsvurderinger av tunneler og fjellskjæringer med tilhørende sikringsvurderinger og kontroll av utført sikring.

Jimmie Ekback — Geotekniker M.Sc. Sivilingeniør

Jimmie Ekbäck har arbeidet allsidig med geoteknisk prosjektering i 10 år og har bred erfaring innen grunnundersøkelser, geotekniske beregninger og prosjektering. Han har arbeidet mye med både store og mindre regulerings- og byggeplaner som har omfattet multidisiplinær prosjektering, herunder bygg, bruer og kulverter, fyllinger og skjæringer, jernbane og landskap.

Jan-Ditlev Larssen — Administrasjon/Marked/Prosjekt
Tlf: + 47 970 62 656

Jan-Ditlev er utdannet økonom og har mer enn 30 års erfaring fra konsulent bransjen, hvor han har arbeidet mye med ledelse, virksomhetsstyring, salg og prosjekt. Han innehar flere roller i Terraplan som administrasjon, salg, prosjekt administrasjon og kontroll.

Besøksadresse

Terraplan AS
Hauges gate 2, 3019 Drammen
Org.nr: 923189890