a

Nytt sykehus Drammen

Oppdragsgiver
Helse Sør-Øst RHF

Prosjektet
Uavhengig kontroll Nytt Sykehus Drammen

Våre tjenester og leveranser
Prosjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av utførelse av grunnarbeider i forbindelse med bygging av Nytt Sykehus Drammen (NSD). Grunnforholdene i området kan generelt karakteriseres som krevende bestående av et topplag av fyllmasser og underliggende dekke av hav- og fjordavsetninger (sensitiv og bløt leire).

Tiltaket er plassert i prosjekterings-/utførelseskontrollklasse PKK3/UKK3.

Norconsult AS er geoteknisk prosjekterende, og Veidekke ASA er utførende på grunnarbeider med Geo Fundamentering & Bergboring AS som underleverandør på pelearbeidene.

Nytt sykehus Drammen