a
Lillevik Renseanlegg, Larvik

Oppdragsgiver
Larvik kommune

Prosjektet
Geoteknisk prosjektering

Våre tjenester og leveranser
Geoteknisk prosjektering og grunnundersøkelser i forbindelse med utvidelse av eksisterende renseanlegg og etablering av nytt VA-anlegg ut til Larviksfjorden.

Området ligger innenfor eksisterende kvikkleirefaresone «1267 Agnes».

Terraplan utførte også miljøtekniske undersøkelser og vurderinger.

Som en del av den geotekniske prosjekteringen utførte Terraplan områdestabilitetsvurdering iht. NVE sin veileder 1/2019 og en ny klassifisering av kvikkleirefaresonen. Videre ble det utarbeidet geoteknisk prosjekterings-grunnlag for grunnarbeider/beskrivelse av sikker gjennomføring, omfattende stabilitetsvurderinger, prosjektering av spunt og nødvendig grunnforsterkning, samt fundamentering av det nye renseanlegget.

Lillevik Renseanlegg, Larvik