a

Fv. 363 Bamble kirke – Grindbakken, G/S-veg

Oppdragsgiver
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Prosjektet
Detaljregulering av G/S-veg-strekninger langs med Fv363

Våre tjenester og leveranser
Terraplan AS ble engasjert av Asplan Viak for geoteknisk bistand i forbindelse med detaljregulering av G/S-veg-strekninger langs med Fv363 mellom Bamble Kirke og Grindbakken.

Geoteknisk bistand omhandlet orienterende geotekniske vurderinger med søkelys på fyllingsutslag, setning- og stabilitetsforhold for planlagt tiltak, samt geotekniske råd knyttet til dimensjonering av ny veg overbygging samt overvannskulvert under eksisterende vei.

Det ble registrert fyllmasser/tørrskorpeleire over stedvis bløt og sensitiv kvikkleire i dybden. Områdestabiliteten var i fokus, og det ble registrert en faresone for kvikkleireskred.

Fv. 363 Bamble kirke – Grindbakken, GS-veg