a
Biodden Brygge, Grimstad

Oppdragsgiver
Apotek Eiendom AS

Prosjektet
Uavhengig kontroll geoteknikk

Våre tjenester og leveranser
Prosjektet omfattet utførelse av uavhengig og utvidet kontroll av prosjektering og utførelse av arbeidene i forbindelse med utbygging av boliger i Bioddgaten 2 – 4 i Grimstad kommune.

Det er registrert kvikkleire i grunnen og stabiliteten mot sjøen har vært meget utfordrende i prosjektet. Byggene ble derfor fundamentert på stålkjernepeler til berg og etablering av byggegropen for P- kjeller ble etablert innenfor spunt. Stabiliteten mot sjøen ble forbedret ved etablering av motfyllinger og permanente spuntvegger.

Kontrollen ble utført i henhold til Eurokode 0 Utvidet kontroll i prosjektering- og utførelseskontrollklasse PKK3/UKK3 og Byggesaksforskriften (SAK-10) i tiltaksklasse 3. Områdestabiliteten ble kontrollert iht. prosedyre gitt av NVE veileder 1/2019.

Biodden Brygge, Grimstad